Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Cyklopruhy v komunikaci versus cyklostezky

article

Cyklopruhy míjející řadu parkujících vozidel

Přestože v českých městech přibývá nejen cyklostezek, ale i cyklopruhů, v Plzni stále nic. Ne, že by se naši městští projektanti nesnažili, ale návrhy se zaseknou na vyjádření Policie ČR. Přitom cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru (HDP) jsou v cyklisticky vyspělých státech běžné a jsou i tam, kde jako první byla cyklostezka na chodníku. Pokud jste si cyklopruh v HDP, tedy přímo ve vozovce u její krajnice, ještě nevyzkoušeli, máme pro vás malé srovnání. Výhody i nevýhody jsme se snažili porovnat přímo v Plzni.

Autor: cykloRADKA (text&foto), Tomáš CACH (foto&schemata), Slávek SYROVÝ (foto), Adolf JEBAVÝ (foto) Aktualizace: 15.12.2010
Vstoupit do diskuse (1)

testAsi málokdo z nás si před deseti patnácti lety dokázal představit, že v Plzni bude tolik komunikací pro cyklisty. Že to nebudou jen cyklotrasy vyznačené po méně frekventovaných vozovkách, ale i samostatné stezky nebo pruhy vyhrazené cyklistům. Na podobně založené síti komunikací pro cyklisty, tedy samostatných cyklostezkách oddělených od komunikací, stavěly cyklisticky vyspělé státy jako Dánsko a či Nizozemí, ovšem v době, kdy u nás první cyklostezky teprve vznikaly. Stejně jako u nás nyní, i v těchto státech se s vybudováním cyklostezek začal zvyšovat počet cyklistů.

 

Pro vytváření efektivní cyklistické infrastruktury je důležité brát ohled na to, jakou funkci tato infrastruktura bude prioritně plnit - tedy zda rekreační, dopravní či její kombinaci. Pokud jezdíte na kole jen rekreačně, snažíte se totiž komunikacím s provozem vyhýbat a nějaké to prodloužení cesty vám moc nevadí. Pokud ale používáte kolo jako dopravní prostředek třeba na cestu do práce, do školy, nebo na nákup, vkládá se do vaší úvahy i časové hledisko a tedy i výsledná efektivita dopravy jako u jiných dopravních prostředků (komfort jízdy, parkování atd.). Hledáte (stejně, jako kdybyste jeli jiným dopravním prostředkem) cestu, kterou se z místa A do místa B dostanete co nejrychleji. testUž nejspíš nebudete volit cyklostezky klikatící se kolem řeky, když je kousek vedle přímá a tedy logická spojnice, která je časově rychlejší, raději projedete krátký úsek frekventované komunikace, než byste ho objížděli bezpečnější, ale delší cestou. Člověk v motorovém vozidle je tak jaksi nadřazen ostatním. Tuto skutečnost začali řešit právě v severských a západních zemích a uvažování o budováníi nfrastruktury se mnohdy posunulo i do takové polohy, že i v místech, kde již samostatná cyklostezka po chodníku podél komunikace vedla, vyznačily se i cyklopruhy ve vozovce. Každá z těchto komunikací si našla své uživatele a nikdo se nad souběhem obou kvalitativně odlišných cyklopruhů dnes nepozastavuje. Je to důsledek vývoje, ke kterému my v ČR nyní teprve spějeme. Jaký komfort pro ten který druh dopravy bude vytvořen (nabídnut), ten si své uživatele vždy najde. Jedná se o princip indukce. Čím více rychlejší a komfortnější infrastruktury pro odpovídající dopravu bude vytvořeno, tím se dříve zaplní. Lidsky řečeno: „kdo seje silnice sklízí auta, kdo seje cyklopruhy sklízí kola".

 

Cyklistika, tedy i ta dopravní, získává stále více příznivců zejména z řad mladých lidí a ti jsou mnohdy odvážnější. Jsou svižnější a pohotovější, znalí dopravních předpisů a tak se nebojí jezdit na kole i za většího provozu. Tento trend lze sledovat právě ve zmíněných státech západní Evropy. Podle průzkumů by kolo rádo pravidelně, tedy více, používalo až 20 procent obyvatel Prahy, pokud by měli bezpečnější cesty. Tam, kde není možné vybudovat samostatnou cyklostezku, by stačil cyklopruh v komunikaci. Právě souvislé cyklistické koridory na sebe natahují další a další cyklisty stejně jako se nové komunikace zaplňují dalšími auty.


Plzeň má ve srovnání s jinými městy nyní již relativně celistvou síť komunikací pro cyklisty. Tvoří ji:
A. místní cyklotrasy v málo frekventovaných místních komunikacích
B. lesní a polní cesty se zpevněným povrchem
C. společné a oddělené stezky pro chodce a cyklisty
D. samostatné stezky pro cyklisty 
E. samostatné jedno- nebo obousměrné pásy pro cyklisty v souběhu s pásem pro chodce


testV Plzni tedy zcela chybí:
F. pruhy pro cyklisty v HDP, které slouží výhradně cyklistům, motorová vozidla do nich smí vjíždět pouze při odbočování, objíždění či během parkovacího manévru
G. bílým vodorovným značením v komunikaci zvýrazněné cyklopiktokoridory, které upozorňují řidiče motorových vozidel na zvýšený pohyb cyklistů v komunikaci
H. zvýrazněné představené  prostory pro cyklisty u STOP čáry na světelně řízené křižovatce

 

Věnujme se tedy rozdílům mezi cyklopruhem v HDP a na chodníku
Z pohledu cyklisty:
 cyklopruhy v HDP
 cyklopruhy v chodníku
 -  zdánlivě nebezpečné (většinou však pro začátečníky, děti, seniory)

+ zdánlivě bezpečné (pro začátečníky, děti, seniory)                                       

 + pro dopravní cyklisty vítané řešení  pro dopravní cyklisty mnohdy nepoužitelné řešení
 + jízda je rychlejší, neboť cyklista nemusí dávat přednost vozidlům v příčných směrech (odbočujících na   vedlejší komunikaci anebo přijíždějících k hlavní komunikaci)  - jízda je pomalejší, neboť cyklista musí dávat přednost vozidlům v příčných směrech (a to i když je tam přejezd pro cyklisty - na něm totiž nemá cyklista na rozdíl od chodce přednost)

 + cyklista nemusí překonávat zvýšený obrubník                     (2x na každém křížení s vedlejší komunikací)

 - cyklista musí při každém křížení komunikace 2x překonávat zvýšený obrubník (minimální výška je dle vyhlášky 2cm), mnohdy je toto spojeno i se směrovým vychýlením (tzv. směrová šikana)
 + cyklista jedoucí v cyklopruhu v HDP neporušuje povinnost použít souběžnou cyklostezku  - pokud podél komunikace vede cyklostezka, cyklista je povinen ji použít, nehledě na typ svého kola a to, zda odbočku na ni včas zaregistruje
 + prostor, kde se pohyb řídí pravidly silničního provozu, která účastníci provozu znají  - chodci jsou často nedisciplinovaní a nerespektují vyhrazený prostor pro cyklisty
 - možnost kolize s autem při nedodržení pravidel silničního provozu (provoz a pohyb všech je v rámci dopravního proudu do jisté míry předvídatelný)
 - možnost kolize s chodcem (dítětem, psem) pohybujícím se po cyklopruhu (pohyb všech v přidruženém prostoru je málo předvídatelný - hrozí větší nebezpečí střetu)
 - v hustém provozu je cyklista blíže výfukům aut, vytvořením představeného prostoru („boxu") na křižovatkách lze toto při čekání na semaforech částečně eliminovat  + cyklista je dál od aut a jejich výfuků
 + z pohledu údržby: silnice jsou zpravidla udržovány včetně cyklopruhů (i v zimě)  - chodníky jsou udržovány zpravidla až jako poslední, resp. na stezky zpravidla nezbývají finanční prostředky
   
 Z pohledu investora  
 cyklopruhy v HDP  cyklopruhy v chodníku
 + investičně levnější řešení  -  investičně náročnější řešení
 + rychlejší inženýrská příprava  - zdlouhavý proces přípravy a projednání
 + méně svislého dopravního značení  - více svislého dopravního značení, náklady narůstají s počtem křížení stezka x komunikace
 + prostorově mnohdy jediné reálné řešení (do mnoha profilů se samostatná stezka již nevejde a cyklisté tudy přesto jezdí)  - prostorově náročnější, odstupy, nutné dodržet odstupy od dalšího zařízení a vybavení prostoru (stožáry, lavičky apod.), křížení s chodníky, vodící linie pro nevidomé apod.
 + zpravidla na pozemku města (veřejná komunikace)  - mnohdy soukromý pozemek
 + pravidelná údržba probíhá spolu s údržbou komunikace, tedy celoročně (pokud selhává zimní údržba u kraje vozovky, cyklista projede více nalevo společně s ostatními vozidly)  - nutná samostatná údržba, v zimě někdy pro kolo neprůjezdné (v takovém případě zbývá opět jen pruh v HDP)

- nutná pravidelná obnova vodorovného značení

 + obnova vodorovného značení je levnější

 

Podrobnější informace o cyklopruzích z pohledu investora najdete v odkazech na konci tohoto článku.

 

test 

 

 

Z výše uvedeného srovnání je zřejmé, že cyklopruhy v HDP jsou určeny především zkušenějším dopravním cyklistům, tedy těm, co kolo používají jako dopravní prostředek k tomu, aby se někam rychle dostali a na kole jezdí často. Právě těmto cyklistům přináší výhody. Cyklopruh jim vytváří vlastní koridor o který se nemusí dělit s auty, přitom, jim umožňuje rychlejší jízdu, než například po smíšené stezce s chodci, nebo cyklopruhu vedle frekventovaného chodníku, kde se častěji pohybují chodci. Naopak, pokud se cyklista pohybuje v komunikaci bez cyklopruhu, auta ho mnohdy těsně míjejí, což vytváří v mnohých pocit nebezpečného utiskování.

test

 

 

Srovnání z Plzně

Protože v Plzni dosud nemáme žádný cyklopruh v HDP, vybrali jsme dvě místa, kde jsme srovnávali jízdu v hlavním dopravním prostoru s jízdou po cyklostezce lemující komunikaci. Oba testy probíhaly v pátek kolem 15 hodiny odpoledne v plném městském provozu. Jeden či dva cyklisté jeli po stezce, další po silnici.

 

Příklad první
Pro první srovnání jsme vybrali delší úsek rovné hlavní komunikace, který je lemován cyklostezkou, která křižuje několik vedlejších komunikací na ni napojených. Pro test jsme využili zcela novou cyklostezku pro pěší a cyklisty, která byla právě dokončena podél Koterovské ulice ze Světovaru k odbočce na starou silnici do Koterova. Na každém křížení hlavní Koterovské s vedlejší komunikací cyklostezka vybočuje i několik metrů z původního směru komunikace (tzv. směrová šikana). Jak se to projeví, můžete vidět z našeho fotoseriálu srovnávající jízdu dvou cyklistů po stezce a jednoho silničáře. Všichni vyjížděli najednou, přibližně stejnou rychlostí. Ze srovnání si můžete udělat představu, o kolik je jízda v hlavním dopravním prostoru rychlejší a jak dávání přednosti (dvakrát při přejetí jedné komunikace) zejména v hustějším provozu zdržuje.

test test testtest

 

Příklad druhý
Podobné srovnání jsme udělali i na kruhovém objezdu na Slovanech a na dvou na něj navazujících komunikacích lemovaných cyklostezkami v chodníku. Tentokrát jsme nechali dojet oba cyklisty z křižovatky Slovanská-Částkova přes kruhový objezd na Koterovské, kde je i křížení s tramvajovou tratí až ke kruhovému objezdu na křížení Částkova-Lobezská a zpět. Cyklista  jedoucí po cyklostezce v chodníku tak musel projet i kolem zmiňovaného kruhového objezdu lemovaného cyklostezkou, která je přerušena pěti komunikacemi, z nichž dvě mají uprostřed koleje pro tramvaj. (Pokud byste objeli po stezce celý kruhový objezd, museli byste jako cyklista dávat přednost střídavě zleva a zprava celkem čtrnáctkrát!!!) Abychom při srovnání dojezdových časů eliminovali fyzické schopnosti obou cyklistů, provedli jsme test dvakrát, v druhém případě si trasu oba cyklisté prohodili. Délka úseku od Částkovy k Lobezské je cca 950 metrů, celá trasa tak měla 1,9km.

   čas 1. jízdy
 čas 2. jízdy
 v komunikaci
 5:07 (Honza)  6:05 (Franta)
 po cyklostezce
 7:23 (Franta)  6:41 (Honza)

 

A jak to komentovali účastníci?

Franta:  „Při první jízdě jsme měli štěstí, nejela žádná tramvaj, které bychom museli dávat přednost, problém byl ale u autobusové zastávky před Penny, kde stáli přímo na cyklostezce lidé. Musel jsem skoro zastavit. Při druhé jízdě jsem musel dvakrát dávat přednost tramvaji a jednou mne přibrzdila červená na semaforu.

 

Honza: „Přestože byl docela provoz, oba jsme nakonec předjížděli auta, která davala přednost na kruhovém objezdu. I když to nevypadá, jízda po cyklostezce je mnohem náročnější - po každém brždění při přejíždění komunikace totiž člověk ztratí energii, takže se vlastně skoro pořád zastavuje a rozjíždí. Většina obrubníků totiž nejde v běžné rychlosti, pokud nejede žádné auto, které mu bych musel dát přednost, přejet. Škoda, že ti, co stezky staví, po nich taky nejezdí - jinak by ty obrubníky při nájezdech na stezku nemohli takto dělat.”

 

Redakce: „Nutno říci, že obě místa byla vybrána s ohledem na předpokládané rozdíly mezi cestou cyklisty v HDP a po cyklostezce a rozhodně jsme tím nechtěli říci, že by zrovna na těchto místech měl vzniknout cyklopruh v HDP. Výše uvedenými příklady jsme jen chtěli poukázat na rozdíl v kvalitě a rychlosti obou variant dopravy na kole a na to, že cyklista spěchající ráno do práce by cyklopruhy jistě uvítal. Mějte ale na paměti, že pokud komunikaci lemuje cyklostezka, jste povinni ji použít!

 

Zajímavé postřehy týkající se srovnání  využívání cyklopruhů v HDP a  cyklostezek v chodníku na několika  místech v Hradci Králové najdete v disertační práci Zbyňka Šperata, která je zveřejněna na portálu národního cyklokoordinátora www.cyklostrategie.cz.

 

ANKETA: Už jste vyzkoušeli jízdu v cyklopruzích v HDP? Kde a s jakými zkušenostmi? Uvítali byste cyklopruhy v HDP také v Plzni?

testHonza (silničář): Z pohledu silničního cyklisty, který je povinen ze zákona použít cyklostezkou vedoucí souběžně se silnicí, jsou cyklostezky umístěné na chodnících velice nepříjemné. Mimo výskyt chodců, kteří nerespektují určené prostory, mimo nutnosti dávat přednost na každé kolmé ulici, kterou bych v případě cyklopruhu v hlavním prostoru nedával je dalším velkým problémem kvalita povrchu a výšky obrub umístěných ve trase cyklisty. Především výšky obrub v místě snížení mnohdy nesplňují předepsané hodnoty 0 - 2 cm a překonávání takovýchto obrub je na silničním kole nepříjemné pro jízdu a dnešní drahá kola tím i technicky trpí. Dalším problémem jsou příliš malé poloměry nebo ostré lomy stezek na chodnících, které neumožňují rychlejší ale především PLYNULOU jízdu. Zkušenosti hovoří tak, že je-li trasa v chodníku, trvá její zdolání déle než kdyby byla v silnici a toto kritérium je především při pravidelných cestách důležité až zásadní. Cyklopruh v HDP jsem měl zatím možnost vyzkoušet především v zahraničí. Oceňuji rychlejší jízdu kterou umožňují, bez přejezdů obrub na vedlejších silnicích. Cítil jsem se bezpečněji než na smíšených stezkách pro chodce a cyklisty.

 

 

test Bohouš (a Milan) VŘEŠŤÁL (projektant): Zkušenosti s cyklopruhy máme jen z Rakouska. Používali jsme je ve Vídní a několika dalších městech. A vlastně máme ještě jednu českou zkušenost z Břeclavi. Obecně je uznáváme jako alternativní řešení tam, kde není možná samostatná cyklostezka. Pokud bych si měl tedy vybrat mezi pomalejší cyklostezkou (např díky povrchu) a rychlým cyklopruhem, potom jednoznačně zvolím stezku, a to ze dvou důvodů: Jízda na kole v přítomnosti motorových vozidel není, alespoň u nás moc příjemná a bezpečná, ale nejvíce nám vadí splodiny, které spalovací motory produkují a cyklista je nutně musí přes své plíce filtrovat. Až nastane éra elektromobilů, situace se výrazně změní....

 

testFranta ŠESTÁK (cyklocestovatel):  Zkušeností s jízdou v cyklopruzích mám velice bohaté a výborné. Jedinečně slouží ve městech bez velkých finančních nákladů tam, kde není možné cyklostezku vybudovat nebo by bylo složité odklonění trasy z původního směru, nebo by její vybudování vyčerpalo velké finanční prostředky, které by mohly být s větším efektem použity jinde. Potvrzuji i to, že je pro cyklisty bezpečnější, jelikož nás cyklisty musejí řidiči vnímat jako rovnocenné účastníky silničního provozu. V Evropě je to celkem běžné, to mnoho cykloturistů mělo příležitost už poznat. Abych byl „světový", přidám zkušenost z ROUTE 66. Využíváním pruhů, určených pro HPD jsme celkem hladce projížděli i ta největší velkoměsta (Los Angeles, Oklahoma City, Chicago aj.). dokonce jsme ještě před tím vyhledali číslo autobusové linky, která vedla naším směrem většinou přes celé město. Takže, když to jde všude, proč by to nemohlo jít také v Plzni, kde už toho pro cyklisty tak hodně udělali.

 

test Franta ŘEZÁČ (internetový publicista): Prvně jsem tyto pruhy viděl v Mnichově a Bamberku, kde jsou součástí komplexního řešení včetně stavebního provedení a signalizace na křižovatkách. Vyzkoušel jsem je v Praze, Norimberku a Č. Budějovicích. Vždy se jednalo o centrum města, zvláště kolem nádraží, než se cyklista vymotá do dopravně méně frekventovaných čtvrtí, kde pruhy přecházejí třeba na chodníky. Proto bych tyto pruhy uvítal v Plzni, právě v centru od nádraží až po Plazzu, nahoru na Slovany i směrem do Doubravky. Také při plánovaném řešení křižovatky "U Součka" u Boleváku.

 

testLukáš PTÁČEK (student): Jako cyklista jsem nevyzkoušel. Bezpečnější mi přijdou cyklostezky. Pokud jede člověk v pásu pro cyklisty, je stejně vystaven bezohlednosti řidičů.

 

 

 

 

 

testAnna TOPINKOVÁ (lékařka): Cyklopruhy v Plzni, bohužel, žádné nejsou,setkala jsem se touto možnosti hlavně v cizině.Určitě je to bezpečnější pro cyklisty ve větším městském provozu. Předpokládá se, že řidiči respektují tuto cyklozónu, cyklista je více vidět a je ve větší psychické pohodě a cítí se bezpečněji, rozhodně je takový průjezd městem rychlejší.

 

 

 

testStanda KOPELENT (manažer správy budov): S jízdou v cyklopruzích v prostoru v HDP nemám zkušenosti, ale zdá se mi to jako ideální řešení pro cyklisty, kteří se pohybují v centru Plzně, zvlášť pro ty, co jezdí na silničce jako já.

 

 

 

 

testBohouš SKALA (VŠ učitel): Ano, jezdil jsem v cyklopruhu ve Skotsku (vlevo!) a v Nizozemí (vpravo). Jezdit vlevo chce občas trochu více přemýšlení, hlavně tam, kde není kruhový objezd a odbočujete vpravo. Oddělená cyklostezka je v každém případě bezpečnější. Jednou vezli na autě kari-sítě do betonu, přesahovaly asi 0,5 m. Málem mi to uřízlo hlavu, když mě předjížděli. Tenkrát jsem se vyděsil docela dost.

 

 

testDaniel JANKO (technik): Ano, jízda na podobných pruzích je mnohem rychlejší. Zažil jsem to v Přerově i v Belgii. Snad jen jediné a to že motorista si na to musí zvyknout. Což mnohdy nebývá snadné. Přeci jenom historicky Plzeň nikdy moc neokupovali cyklisté jako jiná města geograficky naprosto plochá. Četl jsem že něco podobného by mělo vyrůst na Lochotíně, jen mě pobavila ta délka. Má to smysl jedině když to bude navazovat a bude to dostatečně dlouhé.

 

 

testStanda RAUCH (kartograf): Jízdu v cyklopruzích jsem vyzkoušel u nás i v zahraničí. Pohyb v cyklopruhu je rozhodně příjemnější a bezpečnější než jízda přímo mezi auty po frekvetované komunikaci. Je to vhodný doplněk k cyklostezkám a chodníkům užívaným společně s chodci. Ocení to zejména ti co každý den pospíchají do zaměstnání. V některých úsecích městských komunikací to může být i jediné možné řešení cyklodopravy.

 

 

testIlja TOPINKA (lékař): Nějaké cyklopruhy jsme projeli v Rakousku, viděli jsme taky nějaké ve Francii, ale ty jsme cyklisticky nevyzkoušeli. Je to dobrá věc, fajn, že to je dobře vidět, červená hezky cyklistu zvýrazní. Jen je potíž s tím, že naše silnice se spíše zužují a pro bezpečnost chodců je ohrožena bezpečnost cyklistů, kterým vyletí zprava upravený obrubník nebo ostrůvek z betonu před přechodem. Tak na to by se muselo myslet dopředu. 

 

 

testcykloRADKA (autorka článku): Vyzkoušela jsem je v několika městech u nás a několikrát i v zahraničí. Myslím, že vnímání cyklisty jedoucího v cyklopruhu v HDP řidičem auta je vždy ohleduplnější, proto bych se za ně přimlouvala hlavně tam, kde nelze cyklostezku vybudovat. Ve Švýcarsku ale byly cyklopruhy v HDP i na dvouproudové komunikaci vedoucí k dálnici, a to až do poslední křižovatky, za kterou již začínal dálniční nájezd.

 

 

 

Minislovníček výrazů

testtestcyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, ale v lidovém pojetí je cyklostezka spojována i se společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Je vyznačena značkou bílého kola v modrém kulatém poli C08a, popř. modrého kola v polovině modrého kulatého pole C10a - to pokud je cyklostezka vedena po chodníku těsně vedle stezky pro pěší. Svislé značení bývá zpravidla doplněno bílými piktogramy kola ve formě vodorovného značení.

 

testcyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod, odkud kam a kudy jet. Může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce.

 

 

testMnemotechnická pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:
cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware.
cyklotrasa (směrové značení v terénu je možno přirovnat k software.

 

 

 

testsmíšená cyklostezka neboli stezka pro pěší a cyklisty - samostatná stezka označená značkou s kolem a chodcem v modrém kulatém poli C09a, na které je povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Je tedy vhodné se pohybovat při pravé straně  a umožnit tak předjíždění chodců i cyklistů vybočením do levé části stezky. Doporučuje se zvýšená obezřetnost zejména při míjení dětí, psů volných i na vodítku, jakož i starších lidí hůře slyšících, kteří často cyklisty za svými zády neregistrují

 

test cyklopruh v HDP - samostatný pruh pro cyklisty vyznačený v komunikaci při pravé straně pruhu vodorovným značením: piktogram kola na červeném podkladě. Od pruhu pro motorová vozidla je oddělen bílou čarou. Motorová vozidla do něj nesmí vjíždět, mohou jej jen křižovat při odbočování či přejíždění komunikace s cyklopruhem z jiné komunikace.

 

 

test cyklopiktokoridor - vodorovným značením vyznačený koridor  pro pohyb cyklistů. Je užší než cyklopruh v HDP a jeho cílem je upozornit řidiče na zvýšený pohyb cyklistů ve vozovce (na Plzeňsku k datu vydání článku nemáme)

 

 

 

testprostor pro cyklisty („předsunutá stop čára") na světelné křižovatce - umožňuje cyklistům využívajícím  cyklopruh v HDP, aby při čekání na zelenou stáli před auty v pruhu pro motorová vozidla a nemuseli dýchat zplodiny z výfuků. Více o tom, jak použít představený prostor pro cyklisty najdete zde.

 

Užitečné odkazy

Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty -  metodika pro vytváření cyklistické infrastruktury (2008)

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP -  vzorové listy se šířkovým uspořádáním (2009)

Efektivní podpora cyklistické dopravy - disertační práci Zbyňka Šperata, kde najdete zajímavé postřehy týkající se srovnání využívání cyklopruhů v HDP a  cyklostezek v chodníku cyklisty na několika  místech v Hradci Králové.


Diskuse (1)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie