Na úvodní stránku
mail
Zajímavá místa

Zajímavá místa

Kostelík U Ježíška (pod mostem Milénia), Plzeň

news
Dnešní podobu získal  po barokní přestavbě kaple,  která stála od 17. století v údolní nivě řeky Radbuzy a u které si postavil městský lékař a primátor Pavel Helffer z Helfferstreu svou předměstskou usedlost. Kapli nechal zvětšit v roce 1746 stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem a malbami vyzdobit nejlepším plzeňským malířem a freskařem Františkem Juliem Luxem. Na konci 18. století usedlost s kostelíkem koupila proslulá zvonařská rodina Pernerů. Ta dala kostelík znovu rozšířit v roce 1806 stavitelem Antonínem Barthem a pod kostelem si zřídila rodinnou hrobku. Od doby, kdy se Pernerové po asi sto letech z Plzně odstěhovali, kostelík upadal. V současné době probíhá postupná rekonstrukce budovy včetně interiéru zahrnující restaurování velmi kvalitního barokního vybavení včetně jediných dochovaných varhan z dílny slavného plzeňského varhanáře Jana Leopolda Rausche z přelomu 18. a 19. století a rokokového oltáře. Nedaleko kostelíka vede cyklostezka č. 31 po cyklostezce podél řeky. Aktualizace: 19.08.2007

Kilometrovka (památná alej), Plzeň

news

Chráněné stromořadí 278 listnatých stromů, nejstarší 200 let. Vyměřena a v roce 1893 vysázena spolkem „Jednota pro zakládání sadů a okrašlování města Plzně a jeho okolí“ v širokém údolí řeky Mže přes lochotínské louky. Alej o délce cca 1070 m směřuje od Kalikovského mlýnu k Lochotínskému parku. Určené ochranné pásmo 10 m od paty kmene každého stromu. Alej Kilometrovka v Plzni je tvořená převážně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) - 43 ks, lípou srdčitou (Tilia cordata) a velkolistou (T. platyphyllos) - 45 ks, olší lepkavou (Alnus glutinosa) - 46 ks a dalšími dřevinami. Nejmohutnější exempláře rychle rostoucího topolu černého (Populus nigra) - 23 ks. V současné době alej obsahuje cca 211 stromů a tvoří nejvýznamnější stromořadí na území Plzně.

 

Kilometrovkou se na kole dobře dostanete k ZOO nebo k přírodní památce Kopeckého pramen v areálu nemocnice Primaved.

 

GPS: Loc: 49°45'1.435"N, 13°21'49.931"E (u Kalikovského mlýna)

Aktualizace: 18.08.2007

Naučná stezka Zábělá, Plzeň

news

Okruh 5 km, 19 zastávek v PR Zábělá s významnou hájovou květenou. Naučná stezka z Bukovce v okolí Berounky včetně hradiště na Holém vrchu. Pro návštěvu je nejvhodnější duben a květen. 5 km dlouhá okružní trasa s 19 zastávkami v prostoru PR Zábělá. Nejlepší doba pro návštěvu: duben-květen.

Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní památka Čertova kazatelna, Plzeň

news

Skalní útvary na levém břehu řeky Mže (skalní okna, kulisy, římsy vzniklé zvětráváním v sedimentech plzeňského karbonu). Ve skalním defilé zahrnutém do chráněného území jsou odkryty sedimenty kladenského a týneckého souvrství středočeského karbonu, včetně jejich styku. Všechny povrchové tvary na území PP vznikly modelací povrchu proudící vodou v různé podobě, od dešťového ronu až k přímé erozi vodních toků. Morfologicky jsou pozoruhodné typově velmi rozrůzněné formy zvětrávání. Na skále postaven v 19. stol. romantický zámeček, dnes sídlo soukromé uměleckoprůmyslové školy. Pískovcová skála s různými formami tvarů vzniklých zvětráváním.

GPS  49°45'30.081"N, 13°20'18.686"E (v mapě

Informační tabule
Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní památka Doubí, Plzeň

news

Ochrana zbytku borové doubravy se skupinou dvěstěletých dubů. Z entomologického pohledu je možno toto území označit za jedno z nejkvalitnějších plzeňských biocenter, neboť se zde nachází vzácné druhy hmyzu, které jsou vázány na přestárlé listnaté porosty, zvláště vzácným druhem je např. tesařík Acimerus schaefferi. Na dně údolí bývalo rašeliniště, ale dnes je vysušeno. Území zasahuje i částečně na rovinu nad svahem, kde jsou četné skalní výchozy. Na jednom z nich je zajímavý geomorfologický útvar tzv. pupek - pískovcová konkrece uprostřed s dutinou, která vystupuje ze skály. Zbytek doubravy se skupinou dvěstěletých dubů. Výskyt  vzácného hmyzu, např. tesaříka (Acimerus schaefferi).

GPS  49°47'21.059"N, 13°23'21.861"E (v mapě)

Informační tabule
Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní památka Malesická skála, Plzeň

news

Skalní pyramida ve svahu nad Chotíkovským potokem s viditelnými sedimenty plzeňského karbonu. Zblízka si ta můžete prohlédnout, jak se na sebe vrstvily  usazeniny v pomalých a rychlých vodách. To je zřetelné z velikosti materiálu, který se usazoval. Právě pískovcové arkózy a slepence jsou zde pěkně vidět.

 

Skalní útvar se nachází blízko pěšiny, po které vede žlutá turistická značka z Malesic do Chotíkova. Na cestě jsou úseky, kde je z důvodu bzpečnosti lepší kolo vést.

 

GPS 49°46'56.009"N, 13°18'48.086"E (v mapě)

 

Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní památka Malochova skalka, Plzeň

news

Příkrý spilitový svah nad Berounkou v  polesí Háj. Díky své jihozápadní orientaci je zde rozšířena  teplomilná květena např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) krvavec menší (sanguisorba minor) atp. Chráněné území na skále se spoustou teplomilných rostlin.

 

GPS 49°47'1.280"N, 13°26'6.554"E (v mapě)

 

Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní rezervace Kamenný rybník, Plzeň

news

Tvoří ji významné rašeliniště v údolní potoční nivě se zachovanými společenstvy rašelinné flóry a fauny a zbytkem přirozené slatinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Zjištěno celkem 165 druhů vyšších rostlin. Z ochranářsky důležitých druhů stojí za zmínku např. prha arnica (Arnica montana), kosatec sibiřský (Iris sibirica), ostřice přeslicovitá (Carex brizoides), Carex lasiocarpa, rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), Dryopteris thelypteris, jalovec (Juniperus communis), Lycopodium innundatum, Menyanthes trifoliata, Pulicaria vulgaris, Radiola linoides, Rhynchospora alba, Galix repens ssp., sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus quadripetalus) z vodních druhů byly pozorovány rdest vzplývavý (Potamogeton natans), Callitriche palustris a bublinatka jižní (Utricularis cf. neglecta). Rašeliniště v údolní potoční nivě se zachovanými společenstvy rašelinné flóry a fauny např. kosatcem sibiřským (Iris sibirica) viz foto, vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum).

GPS 49°47'22.844"N, 13°22'38.061"E (v mapě)

Aktualizace: 18.08.2007

Přírodní rezervace Petrovka, Plzeň

news

Protáhlá a úzká údolní niva podél Boleveckého potoka se v minu­losti užívala jako louka jménem Petrovská. Pro typ zemědělského hos­podaření, uplatňovaný po r. 1945, ztratila význam kvůli nevelké vý­měře, odlehlosti a nutnosti údržby odvodňovacích zařízení. Postupně se tu opět vytváří přirozená mokřadní a lužní společenstva, která jsou botanicky velmi zajímavá. Jsou tu zastoupena společenstva rákosin a vysokých ostřic, fragmenty přechodových rašelinišť, vlhkých luk, bažinných olšin a lužních olšin. Z dřevin převažují olše, vrby a střemcha, z bylin se vyskytují karbinec evropský, tužebník jilmo­vý, krvavec toten (Sanguisorba officinalis), vrbina obecná, blatouch bahenní, kyprej vrbice, prstnatec májový, kosatec sibiřský, kapraď hřebenitá, ocún, přeslička, skřípina aj. Území chráněné  pro typický charakter rozmanité vegetace zahrnující  původními stanovišti místní bolevecké odrůdy borovice lesní a pro geomorfologické zajímavostmi . Údajně nejmocnější (až 5 m) známé vrstvy rašeliny na Plzeňsku. Zastávka Sigmondovy NS. Chráněná niva u Boleveckého potoka s mokřadními rostlinami.

GPS 49°47'12.579"N, 13°21'54.316"E (v mapě)

Aktualizace: 18.08.2007

Sigmondova naučná stezka, Plzeň

news

Okruh 7 km, 15 zastávek. Zahrnuje zajímavosti rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Mimo jiné přírodní rezervace Petrovka (přirozená mokřadní a lužní společenstva, Petrovská díra, Petrovský pramen), smrk troják (chráněná přírodní památka, 140 let), křížové kameny, Sigmondovy pokusné plochy, Kolomazná pec, PR Kamenný rybník, Šídlovský rybník. Pojmenována po Josefu Sigmondovi(1868-1956) – plzeňském městském lesním radovi a profesorovi pražské lesnické fakulty. 7 km dlouhá okružní trasa s 15 zastávkami v oblasti Boleveckých rybníků. Pojmenována po Josefu Sigmondovi(1868-1956) profesorovi pražské lesnické fakulty.

Aktualizace: 18.08.2007

Kolomazná pec, Plzeň- Bolevec

news

Kolomazné (správně dehtářské) pece byly v minulosti poměrně rozšířeným důmyslným zařízením na výrobu všestranně užitečných produktů. Principem výroby byla suchá destilace dřeva, neboli působení postupně vzrůstající teploty na dřevo a pryskyřici za malého přístupu vzduchu. Původně jednoduchý postup zaměřený na získání dehtu se během staletí vyvinul v technologii, kte­rá obohatila výrobu o další produkty, jako byl terpentýnový olej, kala­funa, bednářská a ševcovská smůla. Dehet zůstal hlavním výrobkem, konečnými produkty byly kolomaz a menší množství dřevěného uhlí. Kolomaz se připravovala dodatečným mísením posledního tekutého produktu destilace s práškovým plnidlem (mastek, sádra), aby pro mazání kol nebyla příliš tekutá. Pece stávaly obvykle na okrajích větších les­ních celků. Zdejší pec pochází asi z poloviny 18. stol. a je patrně nej­více zachovalým pozů­statkem svého druhu v České republice. V r. 1820 bylo v plzeňských lesích osm pecí. S rozvojem průmyslové výroby dehtu v druhé polovině 19. stol. tradiční výroba zcela zanikla. Pece mívaly dva pláště s meziprostorem. U zdejší pece se zachovala část vnějšího pláště. Zastávka Sigmondovy naučné stezky.

Aktualizace: 17.08.2007

Most císaře a krále Františka Josefa I. (dnes součást Americké třídy), Plzeň

news

Z roku 1913 projektoval vrchní městský inženýr V. Mencl. Stavba, která je zřejmě posledním kamenným mostem v Čechách, je široká 15 metrů a dlouhá 60 metrů. Do vozovky byly zapuštěny kolejnice, ale tramvaj přes most nikdy nejezdila a tak byly kolejnice v roce 1934 vytrhány. Na obou koncích mostu stojí na krakorcích domky pro výběrčí mýta, které se za využití mostu platilo až do roku 1925.  Most byl několikrát překřtěn - po roce 1918 se jmenoval Wilsonův, v roce 1939 Karla IV. a v roce 1941 to byl most Vítězství. Po druhé světové válce nesl Stalinovo jméno. Pravděpodobně poslední  kamenný most postavený v Čechách, 15 m široký, 60 m dlouhý, z r. 1913.

Aktualizace: 17.08.2007

Most T. G. Masaryka na Jateční třídě, Plzeň

news

Byl projektován v roce 1915. Konstrukce mostu byla na svoji dobu velice pokroková, neboť ze železobetonu byla nejen mostovka, ale i vlastní obloukové trámy. Stavební práce dokončeny o tři roky později.. Po mostě, dlouhém 133,7 metrů a širokém 6,4 metru, mohla veřejnost až po kolaudaci v roce 1922. V roce 1988 rekonstruován. Ve své době pokroková  konstrukce  s železobetonovou mostovkou  i obloukovými trámy. Dokončen 1918.

 

Aktualizace: 17.08.2007

Naučná stezka Po stopách Františka Malocha, Plzeň

news
Na 9 km dlouhé stezce jsou 12 tabulemi popsány zajímavosti přírodního parku Horní Berounka. Stezka vede z Bílé Hory přes Čertův mlýn, Malochovu skalku a Druztovou až na zříceninu hradu Věžka. Pojmenována po botanikovi Františku Malochovi (1862-1940). Od roku 1925 do své smrti žil v Plzni. Roku 1913 vydal knihu „Květena v Plzeňsku“ dodnes považovanou za jedno ze stěžejních děl pojednávající o rostlinstvu širšího Plzeňska. Na knize pracoval 17 let na území od Černošína na západě po Brdy na východě a od Vladaře na severu až po Švihov na jihu. Poté působil též na Domažlicku, Klatovsku, Kralovicku, Sušicku a na Šumavě. Do herbářů nasbíral přes 25 000 rostlin. Podrobně zpracoval většinu dnes chráněných území, např. Kamenný rybník, Háj, Malochovu skalku, Zábělou. 9 km dlouhá cesta se 12 zastávkami vede z Bílé hory kolem Berounky až na zříceninu hradu Věžka.

 

Aktualizace: 17.08.2007

Tyršův most, Plzeň

news

Překlenuje údolí řeky Radbuzy mezi Plzní a Radobyčicemi, byl postaven v letech 1932-33. Stavba, dlouhá 78,8 metru, je dílem plzeňské Škodovky a prvním celosvařovaným obloukovým mostem na světě, který sloužil na veřejné komunikaci. Jeho autorem je dr. Ing. František Faltus. Špatně udržovaný most musel být v roce 1986 zčásti uzavřen a na počátku devadesátých let minulého století podstatně rekonstruován. Z původního mostu tak zbyl jen ocelový oblouk, nad kterým byla vybudována nová konstrukce, tvarem i rozměry zcela odlišná od původní. První celosvařovaný obloukový most na veřejné komunikaci postavený v letech 1932-33.

Aktualizace: 17.08.2007

Koterovská vyhlídka „Na horizontu“, u silnice mezi Koterovem a Božkovem

news
Vyhlídková plošina nad prudkým svahem na jihovýchodní straně města. Možnost posezení s výhledem. Působivé zejména při západu slunce. Kolem vede cyklotrasa č. 2151. Aktualizace: 07.08.2007

Věž chrámu sv. Bartoloměje, nám. Republiky

news
Výhled z ochozu nejvyšší kostelní věže ve střední Evropě z  výšky 62m. Nutno vyšlapat 301 schodů.Za pěkného počasí bývají vidět vrcholky 72km vzdálené Šumavy. Krásný výhled na historické centrum Plzně s pravoúhlým uspořádáním ulic. Ochoz nyní chráněn mříží. Aktualizace: 04.08.2007

Vyhlídková ulice - vyhlídková terasa, nedaleko Rokycanské ul. u Ústředního hřbitova

news

Na terase možno posedět a prohlédnout si malované panorama výhledu přes Plzeň na západ. Za dobré viditelnosti bývá vidět např. Šumavský vrchol Ostrý a Přimda. Zvlášť působivé při západu slunce. Polní cestou u terasy lze sjet do Božkova.

Níže si můžete prohlédnout vyhlídkový panoramatický pohled na Plzeň.

Aktualizace: 03.08.2007

Krkavec – Simlova rozhledna, severozápadní okraj Plzně (u cesty do Ledec)

news
Na temeni Krkavce (504m n.m.) Kostincova chata a Simlova rozhledna. Druhý nejvyšší vrch v okolí Plzně s 16 m vysokou rozhlednou. Aktualizace: 02.08.2007

Přírodní památka Černá stráň

news

Představuje cca osmihektarový příkrý svah v údolí řeky Úslavy pod místem zvaným Hůrka. V černošedých jílovitých břidlicích a slídnatých pískovcích středního ordoviku lze nalézt  zkameněliny dobrotivského souvrství, mezi něž patří trilobiti, ale i různé druhy ramenonožců, ostnokožci atp. Chráněné území se zkamenělinami.

 

GPS 49°42'11.367"N, 13°29'8.227"E (v mapě)

 

Aktualizace: 01.08.2007
 
1 2 3 4 5 6